pátek 13. června 2014

LiveBindings IV - Pokročilejší nastavení II

Uživatelské formátování (Custom Format)

Dalším požadavkem, se kterým se můžeme setkat při propojování vizuálních komponent a dat je potřeba zobrazení dat v určitém požadovaném tvaru. Může se jednat například o prezentaci telefonních či směrovacích čísel, peněžních částek, položek typu datum a podobně.

LiveBindings Methods a Output Converters 

Uvnitř LiveBindings výrazů lze s předávanými parametry pracovat za pomoci dvou skupin vestavěných funkcí. Jedna (Output Converters) sdružuje funkce pro převod datových typů, druhá (Methods) pak především funkce pro zpracování a úpravu předávaných dat.

LiveBindings Konverzní funkce & metody

LiveBindings nabízí řadu vestavěných funkcí. Pokud by funkce kolidovala s funkcí či metodou používanou dotčeným objektem, lze ji deaktivovat. Dialogy pro aktivaci/deaktivaci funkcí a převodníků lze otevřít z "Inspektora Objektů". Na formuláři musí být umístěna a vybrána komponenta "BindingList".

Příklady formátování výstupu

Mějme jednoduchou aplikaci, která bude zobrazovat data z databáze. Struktura databázové tabulky je následující:

CREATE TABLE LB_DEMO2
(
  ID Integer NOT NULL,
  ZBOZI1 Varchar(20),
  ZBOZI2 Varchar(20),
  CENA Numeric(7,2),
  DATUM Date DEFAULT current_date,
  CONSTRAINT PK_LB2 PRIMARY KEY (ID)
);

Formulář pak může vypadat zhruba takto:

Návrh formuláře

Formátování řetězců

Pokud bychom potřebovali běžné formátovací funkce jako je například převod na malá nebo velká písmena, stačí otevřít "Object Inspector" a do "Custom Format" zapsat příslušný předpis s využitím příslušné funkce LiveBindings.

Object Inspector

Výraz "%s" odkazuje na zpracovávaný řetězec v původním tvaru, tak jak byl přijat od zdrojové komponenty.


V praxi může vyvstat potřeba zpracování více než jednoho řetězce. Například budeme požadovat sloučení polí "ZBOZI1" a "ZBOZI2" z naší tabulky a zobrazení výsledného řetězce v komponentě "Label".
Protože LiveBindings engine standardně umožňuje definovat pro vazbu pouze jeden "zdrojový" a jeden "cílový" objekt, musíme použít drobnou lest. V "BindingsList" vytvoříme nový "BindLink". Jako zdrojovou komponentu vybereme "BindSourceDB". Ta reprezentuje datovou sadu (tedy nadřízený objekt), v které jsou obě databázová pole definována. Tím získáme přístup k metodám, které budeme pro manipulaci s daty potřebovat. Nyní již stačí jen zapsat výraz pro sloučení získaných řetězců, např.:

UpperCase(self.FieldByName('ZBOZI1').Text)  + " " +
self.FieldByName('ZBOZI2').Text

BindingsList

"Self" odkazuje na zdrojový objekt a zpřístupňuje tak všechna data ze zdrojového objektu.


Formátování číselných hodnot

Pro formátování čísel můžeme použít dva přístupy. Pokud je zdrojem dat databáze, lze způsob zobrazení určit přímo pro daný sloupec. V okně "Structure" si zobrazíme pro datovou sadu (v naší aplikaci komponenta "Table") všechny sloupce.

Okno "Structure"

Následně označíme sloupec "CENA", pro který hodláme změnit formátování a v okně "Object Inspector" odpovídajícím způsobem nastavíme vlastnost "DisplayFormat". Zde např. "### ###.00".

Nastavení "DisplayFormat"

Stejného výsledku dosáhneme, pokud podobně jako u formátování řetězců nastavíme v okně "Object Inspector" vlastnost "CustomFormat". Formátování nelze nastavit přímo, ale za pomoci funkce "Format()". Pro zobrazení s přesností na dvě desetinná místa tedy například "Format('%%.2f', value)".


Úplný přehled argumentů funkce "Format()" je uveden v Embarcadero docwiki.


Pokud má být spolu s číslem zobrazen další symbol (procenta, měna, apod.), stačí pouze připojit patřičný string. V případě procent je třeba znak uvádět zdvojeně.

Format('%%.2f', value) + ' %%'
Format('%%.2f', value) + ' Kč'


Protože LiveBindings pracuje s ObjectPascalem i C++, lze v předpisu pro formátování použít jak jednoduché tak dvojité apostrofy. Akceptován tak bude zápis Format('%%.2f', value) i Format("%%.2f", value).

Datum a čas

Stejným způsobem je možné formátovat i položky typu datum či čas. Pouze místo funkce "Format()" je třeba použít funkci "FormatDateTime". Zápis formátování pro úplné zobrazení pro položku "DATUM" tak může vypadat následovně:

FormatDateTime('dd/mm/yyyy hh:nn:ss AM/PM', value)

Finální zobrazení

Žádné komentáře:

Okomentovat